Get Adobe Flash player

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่  2 กรกฎาคม  2563

ประกาศการเผยแพร์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน  ควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2519 หรือโรคโควิค 19 Coronavirus  dissease 2019  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. - มี.ค. 63)  ลงประกาศวันที่ 2 เมษายน 2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4  ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ลงประกาศ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4  ลงประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2563

ประกาศ-กำหนดการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2563

 ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างโครงการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6  ลงประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 ประกาศ-เรื่อง-กำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย-หมู่ที่-8 ลงประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 31 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบที่ทำการอบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 30 มกราคม 2563

 ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 29 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบที่ทำการ อบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 9 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-ประจำไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.-62 ลงประกาศวันที่ 6 มกราคม 2563

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ลงประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ รื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ลงประกาศวันที่ 1 ตุลาคม  2562

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ลงประกาศวันที่ 19 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 12 กันยายน 2562

 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ลงประกาศวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่2 และหมู่ที่ 3 ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 4 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาเอนกประสงค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 4 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง-โครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงประกาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ ลงประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์  ลงประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ ลงประกาศวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศวันที่ 5 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2562) ลงประกาศวันที่  2  เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศวันที่  2  เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศวันที่  1 เมษายน 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2562

ประกาศ-เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ลงประกาศวันที่  14 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงประกาศวันที่  6  มีนาคม  2562

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   ลงประกาศวันที่  1  มีนาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   ลงประกาศวันที่  1  มีนาคม 2562 

ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ กำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ลงประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายงานแสดลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  ลงประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

ประกาศ-การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-ประจำปี-2561 ลงประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ลงประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ลงประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน  2561  

ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพี้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 6 ลงประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8  ลงประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ และหมู่ที่ ลงประกาศวันที่ 20 กันยายน 2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 9 ลงประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งตะแกรงกันนกโครงหลังคาอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ประกาศแจ้งกำหนดตรวจรับการจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ประกาศกำหนดราคาโครงการติดตั้งเหล็กตะแกรงกันนกโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวัน ที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 25 เมษายน 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ หมู่ที่ และหมู่ที่ ลงประกาศวันที่ 25 เมษายน 2561

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 17 เมษายน 2561

ประกาศโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ลงประกาศวันที 10 เมษายน 2561

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ และหมู่ที่ ลงประกาศวันที 9 เมษายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที 3 เมษายน 2561

ประกาศร่างขอบเขต(TOR)โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที 3 เมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประกาศกำหนดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ลงประกาศวันที 29 มีนาคม 2561

ประกาศเรื่องกำหนดราคากลางสำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงประกาศวันที 16 มีนาคม 2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ลงประกาศวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 5 ลงประกาศวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถกองคลัง ลงประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถกองช่าง ลงประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กองช่าง ลงประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง ลงประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง ลงประกาศวันที่ 30 มกราคม2561

ประกาศเรื่องกำหนดราคากลางสำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 18 มกราคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 18 มกราคม 2561

ประกาศ รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนพฤษภาคม ลงประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ระกาศ รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม ลงประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 18 มกราคม 2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่  2 ลงประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ลงประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงประกาศวันที่ 19 กันยายน 2560

ประกาศ แจ้งกำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ(งวดที่ 3,4,และ 5) ลงประกาศวันที่ 14 กันยายน 2560

ประกาศ แจ้งกำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ(งวดที่ 2) ลงประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศ  เรื่องกำหนดการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ลงประกาศวันที่ 7  สิงหาคม 2560

ประกาศ แจ้งกำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ(งวดที่ 1) ลงประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 (ยกเว้นระเบียบฯโดยวิธีตกลงราคา)  ลงประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 ลงประกาศวันที่ 17 พฤษภาคาม 2560

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ และหมู่ที่ 6 ลงประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 (ยกเว้นระเบียบฯโดยวิธีตกลงราคา) ลงประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560 

ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1,4,6 (ยกเว้นระเบียบฯโดยวิธีตกลงราคา) ลงประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560 

ประกาศ รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ลงประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ลงประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำสาธารณะ  ลงประกาศวันที่ 30 มกราคม 2560

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560  ลงประกาศวันที่28 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองปล้อง ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 3,4.7.9 ลงประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ระกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 3,4.7.9 ลงประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ประกาศสอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ลงประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

 

1

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

173927
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
95
108
957
172191
3787
5263
173927

Your IP: 75.101.211.110
Server Time: 2022-01-28 15:39:36