Get Adobe Flash player
                            
    นายพัชร  พลายชุมพล
รองปลัด อบต.ดอนปรู
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
       
     
   

นายโกศล  วงษ์เงินหอม

เจ้าพนักงานธุรการ

 
       
   
  นายจอม พลอยงาม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  น.ส.สุนารี ศรีเมือง
คนงานทั่วไป
       
     
  นายมงคล พลอยงาม
คนงานจ้างเหมาบริการ
   
       
                                
   

นางสาวศากุน  ยิ่งเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
       
         
    น.ส.อุทัยวรรณ แฝกหอม
นักวิชาการศึกษา
 
       
   
  น.ส.วัลลี มีสิทธิกุล
ครู
  น.ส.ขวัญเรือน สาระยิง
ครู
       
   
  น.ส.อุไร มณีอินทร์
ครู
  นางนิภา วังกรานต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
   
  นางวิไลลักษณ์ ศรีนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  น.ส.ศิริวิมล ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
   
  น.ส.พรรณชนิดา พัฒเย็น
พนักงานจ้างเหมา
  น.ส.ศิริวรรณ สาระยิง
พนักงานจ้างเหมา
       
     
  น.ส.วิภาดา บุญทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ
   
       
     
   

นางยุทธิพร  เกษสุวรรณ

             ผู้อำนวยการกองคลัง              

 
                                                       
   
   น.ส.ทวีรัตน์ กลัดเพ็ชร
นักวิชาการคลัง
  นางวิลาสิณี สารโชติ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
       
   
   น.ส.ธัญญ์นภัส ภิญโญอริยนันท์
นักวิชาการพัสดุ
   น.ส.โศรยา เดชา
เจ้าพนักงานพัสดุ
       
     
   น.ส.กมลรัตน์  เขียวไสว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  น.ส.สุจิตรา เรียนจันทร์
คนงานทั่วไป
       
     
  นายธนากร ฉางทรัพย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
 

 นายปณิธิ  ขาวเน

คนงานทั่วไป

                            
    นายไพสน ชิดปรางค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
       
   
  นายสาธิต นูมหันต์
นายช่างโยธา
  นางนภาวรรณ ริ้วมูลงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
       
       
     
  นายธีรภัทร แสงอินทร์
คนงานทั่วไป
   นายอนุรัตน์ เรือนคง
คนงานทั่วไป
       
     
  นายธนาวัสน์ ชูก้าน
คนงาน
   
     
   

นางยุทธิพร  เกษสุวรรณ

             ผู้อำนวยการกองคลัง              

 
                                                       
   
   น.ส.ทวีรัตน์ กลัดเพ็ชร
นักวิชาการคลัง
  นางวิลาสิณี สารโชติ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
       
   
   น.ส.ธัญญ์นภัส ภิญโญอริยนันท์
นักวิชาการพัสดุ
   น.ส.โศรยา เดชา
เจ้าพนักงานพัสดุ
       
     
   น.ส.กมลรัตน์  เขียวไสว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  น.ส.สุจิตรา เรียนจันทร์
คนงานทั่วไป
       
     
  นายธนากร ฉางทรัพย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
 

 นายปณิธิ  ขาวเน

คนงานทั่วไป

1

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

160577
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
74
379
911
158559
4182
4060
160577

Your IP: 3.236.232.99
Server Time: 2021-10-28 17:00:29