ประกาศ-กำหนดการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2563

 ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างโครงการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประกาศ-เรื่อง-กำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย-หมู่ที่-8 ลงประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 31 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบที่ทำการอบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 29 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบที่ทำการ อบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 9 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-ประจำไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.-62 ลงประกาศวันที่ 6 มกราคม 2563

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ลงประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราครเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ลงประกาศวันที่ 1 ตุลาคม  2562

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ลงประกาศวันที่ 19 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 12 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ลงประกาศวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่2 และหมู่ที่ 3 ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารอเนกประสงค์ ประกาศ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง-โครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงประกาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ ลงประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์  ลงประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2562 

ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ  ลงประกาศวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศวันที่ 5 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2562) ลงประกาศวันที่  2  เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศวันที่  2  เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศวันที่  1 เมษายน 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                << ดูเพิ่มเติม >>