ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ 2564  ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ลงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องกำหนดการตวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงหการขุดลอกดินตระกอนและวัชพืชคลองทิ้งน้ำหนองสมิง  หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อโครงการกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร  โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2564 

.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84006 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่ 21  มิถุนายน 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องปรชาสัมพันธ์การตรวจรัลพัสดุ โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที 10 มิถุนายน 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่มี่ 4 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมูบ้าน หมู่ที่  5 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ  โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 1,3,8  และหมู่ที่ 9  โดยวิธี     เฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)  ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 

ประกาศบริหารส่วนตำบลดอนปรูเรื่องการขายขนส่งครุภัณฑ์ที่เม่นสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการลงวันที่ 23 ก.พ. 2564

ประกาศบริหารส่วนตำบลดอนปรูเรื่องการขายขนส่งครุภัณฑ์ที่เมียนมาร์และสภาวะหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 51 รายการลงวันที่ 15 ก.พ. 2564

ประกาศบริหารส่วนตำบลดอนปรูเรื่องเจ้าหน้าที่การตรวจรับส่งโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV  โดยวิธีเฉื่อยพรายาลงวันที่ 17 ก.พ. 2564 

ประกาศการบริหารส่วนตำบลดอนปรูเรื่องการตรวจรับส่งโครงการเดินลงถนนหินพร้อมพรมปูพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉลาพราะความถี่ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ต - ธ.ค 63) ลงวันที่ 9 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องรายงานผลเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธัยงาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 9 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 ธันวาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ  โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 5 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่   2 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ  อบต.ดอนปรู โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ  โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำกว่า  2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ลูงสุดไม่ต่ำกว่า  90  กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่ 30 ตุลาคม  2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน  2563)  ลงวันที่  29  กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ  อบต. ดอนปรู โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่  10  กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดดอนปรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด  12 ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า  2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90  กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่  10  กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  ประมาตรกระบอกสุูบ ไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)  ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90 กิโลวัตต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่  2 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  25  สิงหาคม  2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด  12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  ลงวันที่่ 11 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปา  หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในและนอกอาคาร ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องการกำหนดการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงประกาศ 4.0 บนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่   30 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 30 มิ.ย. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธี เฉาะเจาะจง  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรือ่ง การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ตำบลดอนปรู  ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนคลองส่งน้ำหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6  ตำบลดอนปรูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกาศเผยแพร์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใ้ด้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน  ควบคุมโรค หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙  หรือโควิค ๑๙ (coronavirus dissease 2019 (covid-19)) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 มิถุนายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่  1  พฤษภาคม 2563

ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสือมสภาพ  หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 15 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ลงวันที่  13 เมษายน 2563

ประการการขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะ โดยการเจรจาตกลงราคา  ลงวันที่ 23 เมษายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในและนอกอาคาร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  ลงวันที่ 10  เมษายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบเสียง  ประกาศ 4.0 บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ลงประกาศวันที่  20 เมษายน 2563 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารโดยเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 10 เมษายน 2563

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. - มี.ค. 63)  ลงประกาศวันที่ 2 เมษายน 2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4  ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ลงประกาศ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4  ลงประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2563

ประกาศ-กำหนดการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2563

 ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างโครงการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6  ลงประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ-เรื่อง-กำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย-หมู่ที่-8 ลงประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลดอนปรู ลงประกาศวันที่ 31 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบที่ทำการอบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 29 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ลงประกาศวันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบที่ทำการ อบต.ดอนปรู ลงประกาศวันที่ 9 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-ประจำไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.-62 ลงประกาศวันที่ 6 มกราคม 2563

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ลงประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราครเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระจาด หมู่ที่ 1 ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลงประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ลงประกาศวันที่ 1 ตุลาคม  2562

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ลงประกาศวันที่ 19 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 12 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562

ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ลงประกาศวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่2 และหมู่ที่ 3 ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารอเนกประสงค์ ประกาศ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง-โครงการติดตั้งลวดตะแกรงกันนกโครงหลังคาชายคาอาคารอเนกประสงค์ ลงประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงประกาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ ลงประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์  ลงประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2562 

ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ  ลงประกาศวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบอัดท้ายด้วยวิธีการทำงานอัตโนมัติ (e-bidding) ประกาศวันที่ 5 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการอบรมและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำสำนักงานที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ประกาศวันที่ 2 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยวิธีการทำงานอัตโนมัติ (e-bidding) ประกาศวันที่ 2 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยวิธีการทำงานอัตโนมัติ (e-bidding) ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2562

ประกาศสั่งซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยวิธีการทำงานอัตโนมัติ (e-bidding) ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                << ดูเพิ่มเติม >>