ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางเพื่อป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฎิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่ง  เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือโควิค  19

ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เรื่องอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานช่างปฎิบัติการ 

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประชาสัมพันธ์โครงการ "RUN น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา"

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับบุคคลภายนอก (EIT) 

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ "โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่"

                                                                                                                                                                         << ดูเพิ่มเติม >>