Get Adobe Flash player

ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความหมายของ สาธารณภัยไว้ว่า หมายถึง ภัยหรืออันตราย ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งอื่น ๆ อย่างรุนแรง  ประกอบด้วยลักษณะดังนี้        
   1. ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก 
   2.  อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหรือทุกสถานที่อย่างกะทันหันหรือค่อย ๆ เกิดขึ้น 
   3.  เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน 
   4.  เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 
   5.  เกิดความต้องการในสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัย           
     สาธารณภัย แบ่งตามลักษณะการเกิดหรือสาเหตุได้เป็น 2 ประเภท คือ สาธารณภัย 
ธรรมชาติ  และสาธารณภัยจากมนุษย์  ได้แก่ 

        สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)  เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่  แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยกะทันหัน  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
        1) อุทกภัย  เป็นภัยอันเกิดจากภาวะน้ำท่วมจากพายุ  ฝนตกหนัก พายุหมุน การทำลายป่า การทรุดตัวของดิน ลักษณะอาจเป็นน้ำท่วมเฉียบพลันหรือแบบค่อยเป็นค่อยไป  
        2) วาตภัย คือภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ  สามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็วลม  สถานที่ที่เกิดวาตภัย  เช่น  พายุฟ้าคะนอง  พายุดีเปรสชั่น  พายุโซนร้อน  พายุไต้ฝุ่น
        3) อัคคีภัย   คือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน มีแนวโน้มในการเกิดขึ้นบ่อยและสร้างความสูญเสียมากขึ้นทุกปี 
        4) อากาศหนาวผิดปกติ  เช่น  ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ที่พัดพาความหนาวเย็นจากจีน เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณหุบเขา และเชิงเขาได้รับความหนาวเย็น  ซึ่งพบว่าในบางปีของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ำมาก 
        5) ภัยแล้ง เป็นภัยที่ทำให้เกิดความอดอยาก ขาดแคลน เนื่องจากการขาดน้ำ  ในประเทศไทยมักเกิดจากขาดฝน ความแห้งแล้งของพื้นที่ก่อให้เกิดผลเสียในการผลิตผลทางการเกษตร 
        6) แผ่นดินถล่ม  ในประเทศไทยมักพบแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักมาก เกิดจากดินบริเวณภูเขาอุ้มน้ำไว้จนเกิดการอิ่มตัว และไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้อีกจึงพังทลายลงมา  ซึ่งส่วนมากจะเกิดพร้อมกับอุทกภัย 
        7) การระบาดของโรค  เช่น  อหิวาตกโรค  โรคฉี่หนู 
        8) ภัยจากฝูงสัตว์และแมลง

        สาธารณภัยจากมนุษย์  เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  โดยอาจเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ที่ประดิษฐ์เพื่อความสุขสบาย หรือเพื่อประหัตประหารกัน เช่น 
                  1) ภัยจากการจราจร ได้แก่ ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ทางราง
                  2) ภัยจากการประกอบอาชีพ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น  อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักร  อุบัติเหตุจากความร้อน  อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง  อุบัติเหตุจากความไม่เป็นระเบียบ  เป็นต้น 
                  3) ภัยจากความไม่สงบของประเทศ เช่น การจลาจล การปฏิวัติ การก่อวินาศกรรม  การก่อการร้าย  สงคราม  ซึ่งผลที่ทำให้เกิดสาธารณภัยจากสงคราม จะรุนแรงหรือไม่ขึ้น อยู่กับผลร้ายของอาวุธที่นำมาประหัตประหารกัน เช่น นิวเคลียร์ เชื้อโรค หรือสารเคมี เป็นต้น 
                  4) ภัยจากไฟฟ้า อัคคีภัย  ทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจากแผลไหม้  ความร้อน  ควันไฟ  การขาดอากาศ 
                  5) ภัยจากวัตถุอันตราย ได้แก่ ภัยจากวัตถุอันตรายที่ใช้ในอุตสาหกรรม การเกษตร  สาธารณสุข อุปโภคและบริโภค 
                  6) ภัยจากความเจริญทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว จะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ของอาคารสูง ระบบการเคลื่อนย้ายย่อมช้า และมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าอาคารปกติ  รวมทั้งเกิดพิษจากสารเคมีที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ของอาคาร    หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ประจำสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ    การมีมาตรการความปลอดภัยที่ดี ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น  ประตูที่ใช้ระบบเปิดปิดอัตโนมัติ หรือลิฟท์ที่ขัดข้อง 

 

สรุปได้ว่า  สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก ในทุกเวลาหรือทุกสถานที่ อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือค่อย ๆ เกิดขึ้นก็ได้ มีทั้งภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากมนุษย์   เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งอื่น ๆ อย่างรุนแรง  เกิดความต้องการในสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัย

1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

110354
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
138
175
639
107510
4613
1633
110354

Your IP: 3.92.74.105
Server Time: 2020-09-30 08:38:45