Get Adobe Flash player

จำนวนประชากร

          ประชากรในเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,216 คน แยกเป็นชาย 4,486 คน และหญิง 4,730 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,868 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  227 คน/ตารางกิโลเมตร
   

 

 
           จำนวนประชากร                    จำนวนครัวเรือน       
  ชาย 4,486 -
  หญิง 4,730 -
  รวม 9,216 2,868

 

จำนวนหมู่บ้าน

  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  มีทั้งหมด  9  หมู่บ้านได้แก่   
        หมู่ที่  1 บ้านสามจุ่น
        หมู่ที่  2 บ้านดอนปรู
        หมู่ที่  3 บ้านห้วยสุวรรณ
        หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์นฤมิตร
        หมู่ที่ 5 บ้านหนองใหญ่
        หมู่ที่ 6 บ้านหนองถั่วพู
        หมู่ที่ 7 บ้านกระทุ่มด่าน
        หมู่ที่ 8 บ้านท่าทราย
        หมู่ที่ 9 บ้านหนองกรด
1

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

173958
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
126
108
988
172191
3818
5263
173958

Your IP: 75.101.211.110
Server Time: 2022-01-28 17:16:26